นิทรรศการ “ครู”

August 30, 2017 246

เมื่อเร็วๆนี้ เกิดพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการภาพศิลปะขึ้นใจกลางเมือง ที่ DUKE Contemporary Art Space 

ครู หมายถึง ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ในลักษณะของวิชาและอาชีพแล้ว ยังหมายรวมถึงแสงสว่าง ที่ส่องนำทางไปสู่ทางที่ดี ทางที่เหมาะสม คำว่า "ครู" จึงได้รับการนำมาใช้ในบริบทที่หลากหลาย ไม่เพียงจะสะท้อนถึง ความสำคัญและบทบาทหน้าที่หนึ่งทางสังคม แต่ยังหมายรวมไปถึงบุคคล หรือปราชญ์ อันมีความสำคัญในฐานะ ของผู้ชี้นำทางที่เหมาะสมต่อบุคคลหนึ่งๆ อันเป็นต้นแบบแห่งการดำรงชีวิต 

นิทรรศการ "ครู" โดย ยุธนา พงษ์ผาสุก และนภัทร นานาชิน ที่มาร่วมถ่ายทอดภาพเหมือนบุคคลซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ประหนึ่งครูผู้เป็นบุคคลต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิต

โดยพื้นที่ที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งวัย ระหว่างศิลปินทั้งสองท่าน นิทรรศการ "ครู" จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 28 กันยายน 2560 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แห่งวัย ณ DUKE Contemporary Art Space