ปั้นคน “ โลจิสติกส์ 4.0 ” แบบมืออาชีพ

September 11, 2017 352

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มวิชาชีพโลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0” เพื่อเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 

โดยในสัมมนาครั้งนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน นอกจากนั้น 2 กูรูท่านยังได้ร่วมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการโลจิสติกส์ โดยคุณชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี สกิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ“แนวโน้มวิชาชีพโลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0” และคุณรัชนี จณะวัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หัวข้อ “From Industry 4.0 to Logistics 4.0 ”

ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการกำหนดเป้าหมายด้านหนึ่งในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ซึ่งโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง

เช่นเดียวกับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ภายใต้เป้าหมาย Thailand 4.0 เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโลจิสติกส์ จึงได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Logistics 4.0 เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คณะทำงาน และบุคลลทั่วไป ซึ่งมาจากผู้ประกอบการในกลุ่มอาชีพ ผู้แทนสมาคม สมาพันธ์ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพ

ตลอดจนผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยเป้าหมายของโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 3 ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ คู่มือการใช้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกตามอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สอบ คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมิน ข้อสอบทดสอบความรู้