September 25, 2017
Smile

Smile

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจกว่า 100 รายให้มีความเป็นมืออาชีพใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การตลาด การบริหารคน การบริหารองค์กร และนวัตกรรม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าการค้าให้กับธุรกิจได้เพิ่มขึ้นกว่า 700 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.30 ขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจลงได้ประมาณ 300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.91 ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ “ทำน้อยได้มาก” 

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันว่าจะอยู่รอดได้อย่างเข้มแข็ง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการตลาด การเงิน กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงพันธมิตร ทางธุรกิจที่จะช่วยขยายโอกาสทางการตลาด และลดแรงกดดันจากภาวะการแข่งขันในยุคการค้าเสรี 

“การผลักดันผู้ประกอบธุรกิจ SME ของไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกตลาดทั้งใน และต่างประเทศ จะต้องมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก พัฒนาทักษะ และสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ ให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) และกิจกรรมนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจของไทยตั้งแต่การบริหารจัดการหลังบ้าน ไปจนถึงหน้าบ้านให้มีความเข้มแข็ง พร้อมติดอาวุธด้วยนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” 

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้ทำการประเมินและคาดการณ์ว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ และแผนธุรกิจที่ได้ทำ Road Map/Business Plan ไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ ดังนี้ 

1) กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) มีผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน 78 ราย สามารถสร้างมูลค่าการค้าของผู้ประกอบธุรกิจโดยรวมให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.44 หรือ คิดเป็น 334,591,000 บาท และสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจได้ร้อยละ 19.17 หรือคิดเป็น 156,083,650 บาท 

2) กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-AMC) มีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 24 ราย สามารถสร้างมูลค่าการค้าของผู้ประกอบธุรกิจโดยรวมให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.42 หรือคิดเป็น 396,175,000 บาท และสามารถลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจได้ร้อยละ 19.17 หรือ คิดเป็น 143,224,000 บาท 

การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้มีความเข้มแข็งและเป็นมืออาชีพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุน SME ของประเทศให้เติบโตไปด้วยกัน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการสร้างผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มภาคภูมิ อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย 

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0 2547 5158 0 2547 5964 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยในโอกาสนี้นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ได้เข้ารับ 3 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560” ซึ่งเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของธุรกิจประกันภัยที่ได้รับรางวัลนี้ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2559” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2559” ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี งานจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 รางวัลในครั้งนี้ โดย “รางวัลเกียรติคุณบริษัทประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2560” นี้ถือเป็นสุดยอดของความภาคภูมิใจ เนื่องจากเมืองไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวที่ได้รับ โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ คปภ. มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นในปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2559 นับเป็นการตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นสู่บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับ “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันชีวิต ประกัน

สุขภาพ ตลอดจนช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้นโยบายการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric ได้เป็นอย่างดี โดยรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาจากบริษัทประกันชีวิตที่มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ความมั่นคงทางการเงิน ประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การให้บริการประชาชนและการให้ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

 

และสุดท้าย “รางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปี 4 โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากคุณสมบัติในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การขยายช่องทางการจำหน่ายกรมธรรม์ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการทำประกันภัยสำหรับรายย่อย 

 

“ผมรู้สึกยินดีและความภาคภูมิใจ ที่ได้รับ 3 รางวัลใหญ่อันทรงเกียรติในครั้งนี้ และรางวัลเหล่านี้จะเป็นกำลังใจสำคัญต่อชาวเมืองไทยประกันชีวิตทุกคน ผู้ซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จและเป็นที่เชื่อถือของผู้เอาประกัน ทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด” นายสาระ กล่าว

ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมปลูกต้นดาวเรืองในพื้นที่ของสำนักงานและโรงงานซีพีเอฟทุกแห่ง ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย รวมถึงในเวียดนามและฟิลิปปินส์ เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานเหลืองอร่ามอย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เดือนตุลาคมนี้ 

 

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ กล่าวว่า ผู้บริหารและพนักงานของซีพีเอฟที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศต่างก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนในทุกมุมโลก ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยอีกครั้ง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองกว่า 1 แสนต้น ในพื้นที่สำนักงานและโรงงานของประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์ พร้อมกับโรงงานและสำนักงานซีพีเอฟในประเทศไทย 

 

ทั้งนี้ ประเทศเวียดนาม โดย บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ได้จัดกิจกรรม “รวมใจปลูกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วเวียดนาม” โดยเริ่มต้นที่ สำนักงานใหญ่ในกรุงโฮจิมินซิตี้ และฟาร์มของบริษัท 9 แห่งทั่วประเทศเวียดนาม อาทิ กรุงฮานอย เมืองด่องนาย เป็นต้น โดยจะนำต้นดาวเรืองที่ออกดอกและบานสะพรั่งไปมอบแด่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ 

 

เช่นเดียวกันกับผู้บริหาร และพนักงานของซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ โดยโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ ที่ตั้งอยู่บนเกาะซามาล ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้ร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่โรงงาน โดยดอกดาวเรืองที่ปลูกในฟิลิปปินส์จะบานสะพรั่งพร้อมกัน ในช่วงพระราชพิธีเดือนตุลาคมศกนี้พอดี

 


เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย1 โดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เดินเครื่องเต็มสูบขยายพอร์ตโฟลิโอบุกตลาดขนมขบเคี้ยวมูลค่า 3.4 หมื่นล้านด้วยการส่ง      “เลย์เพลย์” (Lay’s Play) ซับแบรนด์น้องใหม่รุกเซ็กเมนต์ขนมขึ้นรูป เอาใจวัยมันส์ด้วยขนมมันฝรั่งทอดกรอบรูปทรงแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร มาพร้อม 4 รสชาติโดนใจและปริมาณที่เต็มอิ่มจุใจ เตรียมจัดเต็มด้วยกิจกรรมการตลาดครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสนุกที่ไม่รู้จบ” พร้อมสร้างการรับรู้ผ่านการแจกผลิตภัณฑ์ทดลองชิมกว่า 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

 

นายนิติน บันห์ดารี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ ตลาดขนมขบเคี้ยว (Salty Snack) มูลค่า 34,000 ล้านบาท2ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 7 เดือนแรกมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.5%3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มขนมขึ้นรูป (Extruded Snack) ซึ่งมีมูลค่า 10,000 ล้านบาท4นั้น ถือเป็น 1 ใน 3 เซ็กเมนต์แรกที่มีการเติบโตสูงที่สุดมากกว่าตลาดโดยรวมด้วยอัตราถึง 8.3%5

 

“เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดขนมขึ้นรูปที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยในปีที่ผ่านมาเราได้ทดลองเปิดตัวขนมขึ้นรูปที่ผลิตจากมันฝรั่งมาพร้อมรูปทรงแปลกใหม่ที่ชื่อ ‘เลย์เน็ต’ และ ‘เลย์ทรีดี’ โดยเราเลือกทำตลาดภายใต้แบรนด์ ‘เลย์’ เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งที่สุด6 ทั้งในด้านการรับรู้ คุณภาพและรสชาติ ซึ่งหลังจากเปิดตัวมาตลอดหนึ่งปีเต็มก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากทั้งด้านยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด”

เพื่อรุกตลาดขนมขึ้นรูปอย่างเต็มรูปแบบ ในปีนี้ เลย์ จึงได้ปรับแบรนด์พอร์ตโฟลิโอใหม่ทั้งหมด โดยเลือกเปิดตัว ซับแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่า เลย์เพลย์ (Lay’s Play) ซึ่งสะท้อนคาแรคเตอร์ความสนุกสนานของเลย์และทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น ควบคู่กับการปรับแพ็คเกจจิ้งดีไซน์ให้มีสีสันโดดเด่นสะดุดตา เพื่อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-19 ปีที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความอร่อย (Great Taste) ความแปลกใหม่ (Uniqueness) และความคุ้มค่า (Value of Money)

CareerVisa จึงขอเชิญน้องๆมาร่วมกัน"ถามคำถาม"และ"ฟังคำตอบ"ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนกับเหล่าพี่ๆ มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม Inspiration Talk and Insight Panel Discussion โดยกิจกรรมครั้งนี้เราได้ปรับรูปแบบให้รวบรวมคำถามยอดฮิต “นอกรั้วมหาวิทยาลัย” ที่นักศึกษามักสงสัยกับชีวิตหลังเรียนจบ ทำได้หลายอย่างแต่ไม่แน่ใจว่าเก่งทางไหน? อยากทำงานไม่ตรงสายทำได้รึเปล่า? ทางเลือกหลังเรียนจบก็มีเต็มไปหมด แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดี? และคำถามอีกมายมาย ที่นี่มีคำตอบ มาเริ่มจากการฟังมุมมองที่หลากหลายของทั้งมืออาชีพและเหล่าคนอาชีพอิสระ พนักงานบริษัทที่ผันตัวเป็นนักเขียนและที่ปรึกษาอิสระอย่าง คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี เจ้าของนามปากกา "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" นักเขียนบทความจาก The Standard กับหัวข้อ "เรียนจบแล้ว สถานีต่อไปไงต่อ?"

 

พี่บูม ภัทรพล เหลือบุญชู ที่ปรึกษาอาวุโสทางการตลาดเจ้าของเพจ JapanSalaryman"การทำสิ่งที่รักฉบับมนุษย์เงินเดือน" ฟังมุมมอง "บันไดความสำเร็จแบบผู้บริหารมืออาชีพ" พี่เก๋ กนกพรรณ ศรีวนาภิรมย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาบุคลากร dtac และเรียนรู้จาก บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังเจ้าของเพจ Nina BeautyWorld "จาก Passion สู่ความเป็นมืออาชีพ" พี่นีน่า แพรวเพชร กาญจน์เกียรติกุล และที่พิเศษไปกว่านั้น เราได้จัดเตรียมเวิร์คช้อปการค้นหาตนเองเพื่อให้น้องๆได้นำเครื่องมือกลับไปค้นหาเส้นทางที่ใช่ ปิดท้ายด้วยช่วง Networking with Professionals ที่น้องๆจะได้พูดคุยกับรุ่นพี่จากหลากหลายสายงานกว่า 20 ท่าน 

 

แล้วพบกันวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา: 13:00 - 17:00 น. ลงทะเบียน 12:30 น. เป็นต้นไป

สถานที่: อาคารบรรยายเรียนรวม 1 ห้อง 201

เปิดรับลงทะเบียน “ฟรี” แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2560

คลิกเลย!  https://goo.gl/forms/akUHQeHwd2uQlfK02

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://careervisathailand.com/bootcamp/

 

เอปสัน ร่วมกับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโอกาสที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพครบรอบ 50 ปี โดยมีแคมปัสทัวร์ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่มีใจรักการถ่ายภาพที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ภายในงานจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพ พร้อมบูธกิจกรรมจากเอปสันให้น้องๆ ได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์การพิมพ์ภาพถ่ายฝีมือตัวเองผ่านเครื่องพิมพ์เอปสัน แอลซีรีส์ และสนุกกับการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ผ่านเอปสัน โปรเจ็คเตอร์อีกด้วย

ทำไมต้องหาอาชีพที่ใช่? อาชีพไหนที่เราทำได้ มั่นคง เงินเดือนดี ก็พอแล้วไม่ใช่หรือ? แป๋ม เพื่อนเอ็มก็เคยคิดอย่างนั้นค่ะ 

 

“เราไม่รู้ว่าจะทำงานไรดีว่ะ”

“แล้วแกไม่อยากเป็น Investment Banker แล้วเหรอ? นึกว่าที่ทำอยู่ก็แฮปปี้ดี”

“มันก็ดีอ่ะแก เงินเยอะ โบนัสก็โอเค แต่มันรู้สึกเบื่อๆ 

ยังไงก็ไม่รู้ ทำงานเดิมๆ เหมือนเดิมมา 7 ปีละนะ”

“แล้วแกคิดว่างานไรที่จะไม่เบื่อวะ?”

“ไม่รู้ดิ แต่วันจันทร์ทีไรก็ไม่อยากไปทำงานแล้วอ่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ไม่อยากไปทำงาน เลยลาป่วยไปช้อปปิ้ง”

“......”

 

ทำไมคนที่เรียนเก่ง จบมาด้วยเกียรตินิยม มีงานที่มั่นคง เงินเดือนสูง ก้าวหน้าเร็วอย่างแป๋ม จึงไม่มีความสุข?

 

จากหนังสือ “วิชาความสุขที่มีสอนแค่ในฮาร์วาร์ด” ที่เขียนโดย ทาล เบน-ชาฮาร์ (Tal Ben-Shahar) ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชานี้ ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียนได้แบ่งการใช้ชีวิตของคนทุกคนไว้เป็นสี่แบบด้วยกัน คือ 1. หนูวิ่งแข่ง 2. คนเจ้าสำราญ 3. คนหมดอาลัยตายอยาก และ 4. คนมีความสุข

 

“หนูวิ่งแข่ง” คาดว่ามันจะมีความสุขเมื่อโล่งใจจากการผ่านพ้นความทรมานในการพยายามวิ่งเข้าสู่เส้นชัย แป๋มก็เช่นกัน ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย แป๋มก็ตั้งใจเรียนมาก หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเอาเกียรตินิยมอันดับ 1 มาให้ได้ เพราะคิดว่าอนาคตที่ดี งานที่ดี จะได้มาจากผลการเรียนที่ดี เมื่อถึงเวลาสมัครงาน ก็ตั้งเป้าเป็นงานที่แข่งขันสูงที่สุด อย่าง Investment Banking (วาณิช-ธนกิจ) ซึ่งเป็นสายงานที่เงินเดือนสูงที่สุด และเข้ายากที่สุดสำหรับสายการเงิน แต่แป๋มก็ยังไม่มีความสุขกับงาน แป๋มเป็นคนมีความกังวลเกือบจะตลอดเวลา ไม่ค่อยเห็นเวลาที่ไม่พารานอยด์ มีความสุข ตอนที่ดีใจเฉพาะเวลาประกาศผลสอบ ประกาศผลรับเข้าทำงาน เท่านั้น จึงกลายเป็นทาสของอนาคต ไม่มีความสุขในปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดดงานไปใช้ชีวิตอย่าง “คนเจ้าสำราญ”

 

“คนเจ้าสำราญ” มักยึดคติว่า YOLO (You Only Live Once) และทำทุกอย่างเหมือนไม่มีพรุ่งนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะทำให้ตัวเองพอใจมากในปัจจุบัน และอาจเกิดผลเสียในอนาคต เหมือนที่แป๋มลาป่วย เพียงเพราะว่าไม่อยากไปทำงาน แล้วไปปรนเปรอตัวเองด้วยการช้อปปิ้ง ฟังดูเหมือนไม่มีอะไร ลางานวันเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะหน่อย แต่ลองคิดดูว่าถ้าผู้อ่านเป็นเจ้านายของแป๋ม ซึ่งเห็นว่าแป๋มเป็นคนเก่ง มีความรับผิดชอบมาโดยตลอด จะสูญเสียความเชื่อใจขนาดไหน หากเขารู้ความจริง แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานาน และรู้ว่าแป๋มเป็นคนจริงจัง มีความรับผิดชอบเสมอ ดังนั้น การที่แป๋มทำตัวเป็นคนเจ้าสำราญ น่าจะหมายความว่า แป๋ม “หมดอาลัยตายอยาก” ในที่ทำงานไปแล้ว 

 

คนหมดอาลัยตายอยาก คือ คนที่ทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่ออนาคต และไม่ก่อให้เกิดความสุขในปัจจุบัน 

 

ผู้เขียนกล่าวถึงการทดลองที่แบ่งสุนัขออกเป็น 3 กลุ่ม ในครึ่งแรกของการทดลองกลุ่มที่ 1 ถูกช็อตไฟฟ้า แต่สามารถปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย กลุ่มที่ 2 ถูกช็อตไฟฟ้า และไม่สามารถปิดเครื่องได้ กลุ่มที่ 3 ไม่ถูกช็อตไฟฟ้าเลย ในครึ่งหลัง สุนัขทั้ง 3 กลุ่มถูกจับไปอยู่ในกรงที่มีไฟฟ้าช็อต แต่สามารถหนีได้ด้วยการกระโดดข้ามรั้วเตี้ยๆ ซึ่งสุนัขในกลุ่มที่ 1 และ 3 กระโดดข้ามรั้วมาอย่างง่ายดาย แต่กลุ่มที่ 2 ไม่แม้แต่จะพยายาม

 

แป๋มคงไม่มีความสุขกับงานนี้ และหาทางออก แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้มาเป็นปีแล้ว จึงเป็นทาสของอดีตที่ตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงหมดความหวังว่าตนเองจะสามารถควบคุมอะไรได้ในปัจจุบันและอนาคต และไม่ทำอะไรที่พอใจในปัจจุบัน หรือเป็นประโยชน์ในอนาคต ด้วยการบ่นเรื่องเบื่องาน อยากเปลี่ยนงานไปวันๆ โดยไม่ลงมือค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร และหางานใหม่จริงจังสักที ถ้าเอาแต่บ่น ก็คงเป็นได้แค่คนหมดอาลัยตายอยาก แล้วแป๋มจะเป็น “คนมีความสุข” ได้อย่างไร?

 

คนมีความสุข จะไม่เป็นทาสของอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต เนื่องจากพวกเขาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพอใจในปัจจุบันด้วย แป๋มจะเป็นคนกลุ่มนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำอาชีพที่ใช่ ที่เหมาะสมกับตัวแป๋ม ซึ่งพูดง่าย แต่ทำยาก จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอาชีพที่ใช่ของตัวเอง คืออะไรตั้งแต่เรียนจบ

 

ตัวเอ็มเอง ก็ใช้เวลาเกือบ 5 ปี ในการลองผิดลองถูก คิดวิเคราะห์ ลงมือทำ สำเร็จบ้าง พลาดบ้าง จึงจะรู้ว่าอาชีพที่ใช่ของตัวเอง คือการประกอบกิจการเพื่อสังคม CareerVisa (แคเรียร์วีซ่า) ที่ช่วยให้บุคคลอื่นค้นพบ ออกแบบ และมีความพร้อมในการทำอาชีพที่ใช่ของตัวเอง ตัดมาที่บิว เพื่อนอีกคนที่เอ็มได้ยินมานานมากแล้วว่าจะลาออกจากงาน แต่ต่างที่เพื่อนคนนี้เป็นคนเทคแอคชั่น ไม่ได้เอาแต่บ่น หรือคิดอย่างเดียว แต่กล้าที่จะลงมือทำด้วย

 

“ตกลงแกจะออกป่ะเนี่ย?”

“เรายังไม่แน่ใจเลยอ่ะเอ็ม ตอนแรกคิดว่าออกแน่ ได้งานใหม่ละด้วยนะ ที่บริษัทอเมริกา เค้าให้เงินเดือนตั้ง 2 เท่า แล้วยังได้ทำ project เกี่ยวกับที่เรียนโทมา ที่เราอยากทำด้วย”

“แล้วทำไมลังเลอ่ะ? เพราะได้ย้ายทีม?”

“อือ พอมาทำทีมนี้ ได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะ เรื่อง YYY ก็น่าสนใจ เป็นเรื่องที่ใหม่แต่มาแน่ในอนาคต ได้ตัดสินใจอะไรเอง คนในทีมก็เก่งได้เรียนรู้จากพี่ๆ เยอะมาก ถ้าออกไปตอนนี้ก็เสียดาย แต่ว่างานใหม่ก็ไม่ใช่

ได้มาง่ายๆนะ กว่าจะผ่านข้อเขียน ผ่านสัมภาษณ์

ตั้งหลายรอบ เลยไม่รู้ว่าจะเอาไงดี”

“อืม งั้นเอางี้ ลองทำ Career Design มั้ย? เผื่อจะคิดไรออก”

 

Career Design คือ อะไร?

Career Design คือหลักสูตรที่กิจการเพื่อสังคม CareerVisa ออกแบบขึ้นโดยมีหลักการมาจาก Designing Your Life ซึ่งเขียนโดยโปรเฟสเซอร์ที่ Stanford’s d .school และ What Color Is Your Parachute? ซึ่งเป็นหนังสือที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ของคนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพตนเอง และได้ทำการทดลองสอนใน 4 มหาวิทยาลัย และสอนในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (EBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะถูกบรรจุอยู่ในวิชา Professional Development ในหลักสูตรของวิทยาลัยโลกคดีศึกษา Global Studies of Social Entrepreneurship (GSSE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2559 และจะอยู่ในวิชา Professional Development and Design Thinking 

 

แต่เราจะมาหาอาชีพที่ใช่ด้วย Career Design ได้อย่างไร ติดตามฉบับหน้านะคะ

 

เรื่อง : ธีรยา ธีรนาคนาท (เอ็ม) 

ธนาคารกสิกรไทยผู้นำบัตรเดบิตลายคาแรคเตอร์ เปิดตัวบัตรเดบิตชินจังกสิกรไทย (K-SHINCHAN DEBIT CARD) บัตรเดบิตลายพิเศษล่าสุดเอาใจแฟนคลับเจ้าหนูชินจังจอมแก่น ที่ควงคุณพ่อฮิโรชิ คุณแม่มิซาเอะ น้องฮิมาวาริ และเจ้าชิโร่ มาสร้างความสดใส แจกความแก่นเฟี้ยวเต็มที่ ให้เลือกได้ถึง 5 ลาย เมื่อสมัครผ่าน K PLUS พร้อมรับผ้าปิดตาลายหน้ากากแอคชั่น และ K PLUS ธีมชินจัง พร้อมสิทธิประโยชน์จัดเต็มเช่นเคย อาทิ ดูหนังที่เอสเอฟ ซีนีม่า ซิตี้ ราคา 100 บาท เต็มอิ่มกับชุดอร่อยสุดคุ้ม พร้อมโคนดิป ครั้นชี่ ที่แมคโดนัลด์ ราคา 100 บาท และ รับสิทธิ์ลุ้นเงินล้านและรางวัลอื่นๆ รวม 1,001 รางวัลทุกเดือนกับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ภายใต้โครงการ National e-Payment ของกระทรวงการคลัง เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 61

Page 1 of 8