November 18, 2017

Courses

จากฉบับที่แล้ว เอ็มได้เกริ่นให้ฟังว่า Career Design คือหลักสูตรที่กิจการเพื่อสังคมที่ CareerVisa ออกแบบขึ้น เพื่อช่วยในการออกแบบ และเลือกอาชีพที่ใช่ คราวนี้เราจะมาหาอาชีพที่ใช่ด้วย…
ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (IDE Center by UTCC) เดินหน้าบ่มเพาะสตาร์ทอัพ เปิดโครงการ IDE Accelerator…
อุบัติเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหวังและไม่ตั้งใจ โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า แต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบที่สามารถชี้วัดได้ซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไว้ล่วงหน้า
“การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า” พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อขนสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อกำหนดที่ตกลงไว้กับลูกค้า การขนสินค้าให้ถึงจุดมุ่งหมายในเวลาที่กำหนดนี้ เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการบริหารจุดกระจายสินค้า
หัวหน้างาน/ผู้จัดการ นับเป็นบุคคลากรสำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมความคาดหวังของผู้บริหาร เพื่อสามารถบริหารจัดการทีมงาน แทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กร