February 18, 2018

วิศวะจุฬาร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเดินหน้าผลักดันไทยให้พัฒนาเป็นหนึ่งของอาเซียนในเวลา 20 ปี

ดร.สุพจน์ เตชวนสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อาจารย์จากภาควิชาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ ‘การจัดการสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม’ เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตร่วมกัน (Inclusive Growth) บรรลุเป้าหมายสู่ประเทศที่พัฒนา แล้ว ประชากรมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวด ล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2579 บนพื้นฐานของแนวคิด ‘เติบโต สมดุล ยั่งยืน’  ทั้งนี้ผู้สนใจติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thailand2580.com

ดร.สุพจน์ เตชวนสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์ภาควิชาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย