August 22, 2018
Ad Top Header

MBA ม.เกษตร เปิดรับนิสิต หลักสูตร สปท.

February 06, 2018 1544

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนงานวิจัย ภายใต้คุณธรรม สร้างธุรกิจเพื่อความมั่นคง

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้นำอย่างยั่งยืน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรของโลก การบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจจะต้องใช้แนวคิดสมัยใหม่ เราไม่สามารถที่จะจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายอีกต่อไป แต่ต้องนำการเปลี่ยนแปลง (Leading change) เพื่อสร้างโอกาสและเวทีสำหรับการดำเนินธุรกิจ ในยุคของการรวมตัวของกลุ่มต่างๆในการเจรจาต่อรอง เช่น การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในภูมิภาค การสร้างเครือข่ายในการบริหาจัดการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) โดยความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรในกองทัพ ให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย จึงได้เปิดสอนหลักสูตร บัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ในปี พ.ศ. 2536 ให้กับบุคลากรใน กองทัพจาก 3 เหล่าทัพ รวมทั้ง ตำรวจ และพลเรือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า

2. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิง รับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม และมีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทขึ้น ไป หรือข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตำรวจโทขึ้นไป สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือข้าราชการตำรวจมีชั้นยศตั้งแต่พันตำรวจโทขึ้นไป จะได้รับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว

3. พลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไปมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ น้อยกว่า 3 ปี หลังจบปริญญาตรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่