March 25, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 809

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

B-School

In our 20th anniversary, we, the College of Management, Mahidol…
ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์ให้กับ "เวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลง" เพื่อขับเคลื่อนและยกขีดความสามารถประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้องเป็นผู้นำที่สามารถพาองค์กรเข้าสู่โลกที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถปรับตัวแข่งขันตามกระแสของเศรษฐกิจโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาควรมีลักษณะเช่นไร และหลักสูตร MBA ที่พึงสอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตควรเป็นอย่างไร
การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของคนในยุค 4.0
หากเอ่ยชื่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใครหลายคนอาจไม่คุ้นหูเท่าเอ่ยชื่อ “พณิชยการพระนคร” สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักการบัญชีผู้เชี่ยวชาญเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาแล้วอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์การศึกษาด้านบัญชีของไทย ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะหลอมรวมเป็นหนึ่งใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียบร้อยแล้ว
เริ่มจากการจัดตั้งเป็นคณะการบริหารจัดการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จนมาในวันนี้ได้รับการยกระดับให้เป็น วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันแห่งนี้จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตผู้ทรงความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ไปจนถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต…
การศึกษาในปัจจุบันหากยึดหลัก “ศาสตร์” หรือการสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเฉพาะสาขาวิชาเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านของการสร้าง “คน” สำหรับการพัฒนาประเทศในยุคใหม่นี้ นั่นจึงเป็นที่มาของการเปิด 2 หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ภายใต้ …
ความท้าทายของการจัดการด้านการศึกษา คือบทพิสูจน์หนึ่งของความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของหลายฝ่าย ทั้งผู้เรียน ทั้งผู้ใช้บัณฑิต แม้กระทั่งพันธกิจในการตอบสนองและรองรับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติไปอย่างครบครัน ภายใต้โจทย์ท้าทายบนความคาดหวังอันหลากหลาย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ…
พบกับเบื้องหลังความสำเร็จและก้าวใหม่ที่น่าจับตาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก หรือ SBC กับหลักสูตร M.B.A. ผ่านคำบอกเล่าของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร สังขวรรณ เป็นผู้ปลุกปั้นหลักสูตร…
Page 6 of 7